19.11.14

Päivi Räsänen VS YK:n ihmisoikeusjulistus

Sisäministeri Päivi Räsänen puhui tasa-arvoisesta avioliittolaista Radio Helsinki-kanavalla. Haastattelijana Tasavalta-ohjelmassa toimi Ville Blåfield. Suureksi yllätyksekseni Räsänen kompastui asiaan, johon oletin vain Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittolakia-ryhmän vakiojäsenistön kompastuvan. Ehkä ministeriä ei ohjaistettu asiasta. Ehkä ministeriä ei kiinnostanut perehtyä itse asiaan. Niin tai näin, Räsänen esitti tulkintansa YK:n ihmisoikeusjulistuksesta:

Päi­vi Rä­sä­nen: "Jos aja­tel­laan vaik­ka­pa YK:n ju­lis­tuk­sia, jot­ka on ih­mis­oi­keuk­sien täl­lai­sen uni­ver­saa­lin tul­kin­nan kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­siä, niin siel­lä läh­de­tään sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la on oi­keus… jo­kai­sel­la mie­hel­lä ja nai­sel­la on oi­keus sol­mia avio­liit­to, eli sii­nä­kin avio­liit­to mää­ri­tel­lään mie­hen ja nai­sen vä­li­sek­si lii­tok­si."
Ra­dio Hel­sin­ki: "Mut­ta täy­tyy nyt tar­ken­taa, et­tä tää on nyt tei­dän tul­kin­tan­ne kyl­lä täs­tä ih­mis­oi­keuk­sien ju­lis­tuk­ses­ta."
PR: "Ei ole. Mä voin lu­kea sen­kin, mul­la on se­kin mu­ka­na. Se on ihan sel­kees­ti siel­lä to­det­tu. Eli YK:n ih­mis­oi­keuk­sien yleis­maail­mal­li­ses­sa ju­lis­tuk­ses­sa sa­no­taan näin, et­tä täy­si-ikäi­sil­lä mie­hil­lä ja nai­sil­la on oi­keus sol­mia avio­liit­to ja pe­rus­taa per­he il­man min­kään­lai­sia ro­dus­ta, kan­sa­lai­suu­des­ta tai us­kon­nos­ta joh­tu­via ra­joi­tuk­sia."

RH: "Mut­ta on tei­dän tul­kin­tan­ne, et­tä se tar­koit­taa täs­sä si­tä, et­tä heil­lä on vain kes­ke­nään tä­mä oi­keus, sol­mia se avio­liit­to."

PR: "No si­tä­hän sil­lä il­man muu­ta tar­koi­te­taan."
RH: "Mä tul­kit­sen sen eri ta­val­la."
PR: "No kyl­lä mä väi­tän et­tä tää tul­kin­ta on tar­koi­tet­tu ni­men­omaan näin. Sii­nä­hän oli­si sa­not­tu muu­ten, et­tä täy­si-ikäi­sil­lä ih­mi­sil­lä on oi­keus sol­mia avio­liit­to. Eli kyl­lä sii­nä pu­hu­taan ni­men­omaan mie­his­tä ja nai­sis­ta, joil­la on oi­keus sol­mia avio­liit­to. Mä oon täy­sin va­kuut­tu­nut, et­tä täl­lä on myös tä­tä ai­ka­naan tar­koi­tet­tu."


Kuudestoista artikla:

16. artikla. 1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

Päivi lukee tuon lainauksen radiohaastettelussa. Päivin tulkinta on ristiriidassa

Kysymys Päiville ja kumppaneille: Missä kohtaa artiklassa rajataan avioliitto miehen ja naisen väliseksi? Tietenkin on joidenkin maiden käännöksiä samasta julistuksesta, joissa on nähtävissä yksikkömuotojen käyttöä. Artiklan englanninkielisestä versiosta kuitenkin puuttuu se asia, jota esim. Yhdysvaltojen osavaltioissa on yritetty lisätä avioliittolakeihin. Avioliittolakeihin on lisätty rajaus, jossa avioliitto määritellään yhden miehen ja yhden naisen väliseksi liitoksi. Sellaista tekstiä ei löydy YK:n julistuksesta.

 Onneksi YK:n julistuksessa on se toinen artikla:

2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

YK:n ihmisoikeusjulistus määrittelee avioliiton oikeudeksi. Samalla julistus määrittelee, ettei tämän oikeuden kohdalla saa syrjiä juuri Päivin ja kumppanien toivomalla tavalla.

Siihen on syynsä miksi esim. YK:n Mr Big Boss Ban Ki-moon on todennut samaa sukupuolta olevien parien avioliitot hyväksyttäviksi YK:n työntekijöiden parissa.


Euroopan ihmisoikeusjulistuksen kohdalla Päivillä ja kumppaneilla olisi paremmat mahdollisuudet, sillä esim. Schalk ja Kopf VS Itävalta -tapauksessa vuodelta 2010 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päättänyt, ettei EU-valtioilla ole velvollisuutta säätää avioliittolakia tasa-arvoiseksi. Ongelmia päätöksen kannalta ilmenee siitä, kuten päätöksessä tuomaritkin huomauttivat, että Euroopassa on erilaisia avioliittolakeja. Joissain maissa samaa sukupuolta olevat parit pääsevät naimisiin. Ne ovat tuomioistuimen silmissä aivan valideja avioliittoja.

The Court observed that among Council of Europe member States there was no consensus regarding same-sex marriage. Having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, to which the Austrian Government had referred in their pleadings, the Court noted that the relevant Article, granting the right to marry, did not include a reference to men and women, which allowed the conclusion that the right to marry must not in all circumstances be limited to marriage between two persons of the opposite sex. At the same time the Charter left the decision whether or not to allow same-sex marriage to regulation by member States’ national law. The Court underlined that national authorities were best placed to assess and respond to the needs of society in this field, given that marriage had deep-rooted social and cultural connotations differing largely from one society to another.


Euroopan valtiot voivat siis sallia tai kieltää tasa-arvoisen avioliittolain, ja käytäntö olisi linjassa EU:n perustuksien kanssa. Joten säätämistä on luvassa vielä moneksi vuodeksi. Pointti on kuitenkin siinä, ettei Päivin tulkinta YK:n ihmisoikeusjulistuksesta ole enää tällä vuosituhannella niin synninpitävä kuin hän antaa ymmärtää.

18.11.14

Homeopaateilta virallinen kanta ebolaan

Tulihan se sieltä. Lokakuussa saimme tietää, että Society of Homeopaths lähetti jäsenilleen ohjeistusta siitä miten heidän pitäisi varoisia mitä kirjoittavat ebolasta julkisissa keskusteluissa. Homepatiaa ei saisi kehua hyväksi hoitokeinoksi ebolaa vastaan. Tämä ohjeistus oli kuitenkin tarkoitettu vain homeopaattien sisäiseen kommunikaatioon. Kuten lähes kaikki asiat maailmassa, se vuosi julkiseksi nettiin.

Toiset homeopatian edustajat uskaltavat reagoida suoremmin. Faculty of Homeopaths julkaisi tiedotteen:


The Faculty of Homeopathy denounces the use of homeopathy as an alternative in the management of the Ebola outbreak. We support the use of homeopathy alongside conventional care in order to make a difference for any individual. Good public health has always been a cornerstone of high quality homeopathic practice.

Lyhyesti virsi kaunis. Kieli on tosin lähempänä ns. täydentävän hoitomuodon kehua, eli pientä venkoilua on mukana. He toteavat, ettei homeopatian pidä olla ainoa keino jolla hoitaa ebolaa. Perinteisesti homeopaatit mieltävät ammattinsa vaihtoehdoksi lääketieteelle. Allopatiaksi kutsuttu homeopatian vaihtoehto on sitä mitä lääkärit opiskelevat. Homeopatia itsessään riittäisi korvaavana lääketieteenä.

Valitettavasti Faculty of Homeopaths ei edusta kaikkia maailman homeopaatteja. En oleta Society of Homeopathsin taipuvan samanlaiseen suoruuteen sivuillaan.

Se miten ebolaan reagoidaan julkisessa keskustelussa kertoo paljon siitä mitä homeopaatit kuvittelevat homeopatian tekevän potilaille. Homeopaattien luennoilla homepatia herättelee koomapotilaita ja tepsii jopa AIDS-potilaiden elämän parantamisessa. Toki sananvalinnat ovat sopivan varovaisia, eli homeopatialla hoidetaan kokonaisvaltaisesti potilaita, ei välttämättä itse virusta pois ihmisestä. Siksi homeopatiaa tarjotaan vaivan patologiasta välittämättä.

15.11.14

Intian vaihtoehtohoitovirasto on virallinen

Intia otti askeleen kohti maansa lääketieteen kehittämistä. En vain ole varma mihin suuntaan se tulee kehittymään. Parlamentti päätti edistää perinteisten hoitomuotojen edustusta viranomaisten taholta. Ayurveda, jooga, naturopatia, unani, siddha ja homeopatia virasto sai pääministeri Narendra Modi siunauksen.  Päivitetty virasto saa vuosibudjetikseen 174 miljoonaa dollaria.

Toivon, että sieltä jostain löytyy resursseja ja tahtoa laatia laadukasta tieteellistä tutkimusta viraston alaisista hoitomuodoista. Onnea ja menestystä virastolle!

NY Daily News: Office of OM: India gets minister for yoga and traditional ayurvedic medicine.

MH17 ja väärennetty satelliittikuva

Lento MH17:n turmaan liittyy useita epäselvyyksiä. Selvyyden saamista hankaloitetaan levittämällä väärennöksiä. Milloin mukamas videokuvana lentokoneen alasampumisesta.

Tuoreimpana väärennöksenä on Venäjän suunnalta ilmestynyt kuva. 15.10.2014 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСТИ-keskustelupalstalle ilmestyneessä viestissä se esitetään ihan aitona satelliittikuvana. Sen väitetään alunperin olleen tietovuoto venäläisille WikiLeaksin edustajille. Kuva päätyi jopa 1TV.RU:n sivulle.

Kuvassa on nähtävissä juuri oikealla hetkellä ja yllättävän tarkkana MH17:n turman syyllinen. Hävittäjäkone on juuri laukaissut ohjuksen kohti matkustajakonetta! Annetaan Verkkomedian kuvailla tilannetta:

Venäjän armeijan valvontatutkat ja niistä heinäkuussa annettu päätelmä viestitti, että yhden tutkapisteen hävitessä (eteläinen) toinen havainto (pohjoinen) oli puolestaan vahvistunut, jota pidettiin tuolloin mahdollisena toisena sotilaskoneena. Näin ollen tietoisuus Boeing-koneen joutumisesta tulituksen kohteeksi sekä pohjois- että eteläpuolelta (oikealta ja vasemmalta sivulta) sai nyt todisteita tuekseen. En sulkisi pois mahdollisuutta, että operaatioon osallistui MIG-29 eteläpuolelta ja kaksi Su-25 -hävittäjää sen pohjoispuolelta. 
Nähdäkseni nyt esitetyt todistemateriaalit ovat varsin uskottavia. Molemmat materiaalit on lähteistetty korkea-arvoisiin asiantuntijalähteisiin, nimeltä mainittuihin henkilöihin, ja niiden julkaisut ovat tapahtuneet tunnetuista medialähteistä. Ajoituskaan ei liene sattumaa, koska lauantaina alkava G20-kokous on juurikin se kansainvälinen foorumi, jossa Ukrainan tapahtumista on syytä keskustella kaikella vakavuudella.

Tässä vielä se kuva, jonka Janus Putkonenkin ottaa totena (Toistaiseksi).Tämä jos mikä olisi se kuuluisa "savuava ase". Ellei se sattuisi olemaan väärennös. Yksi tapa todeta kuva tekaistuksi on selvittää mistä sen tausta, eli pilvet, tiet, kaupungit ja muut maisemat ovat peräisin. Jälleen kerran kriittinen vinkki tuli eteeni Metabunkin keskustelupalstalla. SergeiL kertoo mistä kuva on koostettu. Tausta on napattu satelliittikuvasta, mutta se kuva on vuodelta 2012. Tismalleen samanlainen pilvi samalla kohtaa kertoo, ettei lentokoneita sisältävä kuva voi olla vuodelta 2014. Alkuperäistä kuvaa pääsee jokainen tarkistamaan Google Earth -ohjelmalla.

Alkuperäisen kuvan löysi Legostin nimimerkillä varustettu henkilö.  Hän julkaisi vertailun twitterissä. Näyttäisi olevan identtinen pilvi, samalla paikalla, mutta mukamas eri vuosina. Ei taida olla mahdollista oikeassa maailmassa.

Tein vertailun myös itse ja säästän teiltä aikaa. Selailin Google Earthia oikeille koordinaateille. Ja sieltähän löytyy sama pilvi samalla kohdalla, kun klikkaa satelliittikuvia taaksepäin aikajanalla 28.8.2012 kohdalle. Vertailin sitä tuohon korkean resoluution väärennökseen. Väärennetty kuva on iso tiedosto. 1,6 megatavun kokoinen kuva päätyi kovalevylleni. Sama pilvi on samalla kohtaa kartalla. Väitteet kuvan feikkauksesta ovat totta


Näkymä Google Earthin vanhemmasta kuvasta

13.11.14

Kemikaalivanoja, komisario Palmu

Kemikaalivanojen ihmettely on valitettavasti rantautunut pysyvästi Suomeenkin. Valokuvia lentokoneiden jättämistä tiivistymisvanoista kauhistellaan kansainvälisilläkin foorumeilla. Lentokoneiden väitetään osallistuvan väestövähennykseen. Taivaalla näkyvät vanat sisältävät myrkkyjä. Siksi niitä kutsutaan noissa piireissä kemikaalivanoiksi. Varsinaiset todisteet uupuvat oikeasta laajasta väestönvähennysprojektista.

Tätä puutetta paikataan valokuvilla lentokoneiden sisälle asennetuista tankeista. Niiden väitetään sisältävän juuri sitä myrkkyä, jota ruiskutetaan tietämättömien lampaiden päälle. Samat valokuvat kiertävät netissä vuodesta toiseen. Tuorein vastaan tullut tapaus on Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä-blogissa esitellyt kuvat. Niissä nähdään epäilyttäviä tynnyreitä pitkissä riveissä. Kas näin.Kuvia saatetaan seuraavin sanoin:

Kuva on otettu kemikaalivanoja tuottavan suihkukoneen sisältä. Näyttääkö kovin matkustajalentokoneen matkustamolta ?

Blogissa kuvan tiedetään esittävän kemikaalivanoja tuottavan koneiston osia. Ne eivät todellakaan näytä matkustajakoneen matkustamoilta. Selitys on yksinkertainen. Ne eivät ole matkustajakoneita. Samalla ne eivät liity kemikaalivanoihin.

Havaintoja uudesta maailmanjärjestykstä -blogi kävi erittäin lähellä oikean selityksen löytämistä, sillä blogiin linkatut kuvat tulevat Metabunk-sivun kautta. Metabunk esittelee useita vastaavia valokuvia JA niiden alkuperän. Kuten arvata saattaa, eivät kuvissa näkyvät kanisterit kuulu kemikaalivanojen tuottamiseen. Kuvissa on painolastisäiliöitä. Niihin pumpataan nesteitä. Menetelmällä testataan lentokoneen käyttäytymistä sen mukaan miten matkustamon tai rahtitilan painopisteet muuttuvat. Testit ovat äärimmäisen tärkeitä turvallisuuden kannalta. Kyseisiä prototyyppilentokoneita on esitelty ihan tavalliselle kansalle ja niitä voi nähdä julkisissa uutisissa ja tuosta BBC:n uutinen vielä kyydiksi.

Miten salaliitto pysyy vielä kasassa? Osallistujat eivät tietenkään kerro kansanmurha-aikeistaan.

Mutta sisäministerin suu on tukittu asiassa ja kukaan virkamies ei saa puhua siitä... Kukaan kemikaalivana suihkukoneiden pilottikaan ei saa puhua asiasta. Koska heillä on vaitiolovelvollisuus siitä, että he myrkyttävät ammatikseen heikommaksi kansallista immuniteettia.

Joten toistaiseksi kemikaalivana-salaliittojen selkein todiste on se, ettei siitä ole luotettavia todisteita.

12.11.14

Professori Puolimatka ja Biologisen alkuperän arvoitus

Aiheena ei ole elämän synty silloin joskus, vaan ihmislasten synty vääränlaisella tavalla vääränlaisille vanhemmille. Kyllä, rakas ystävämme professori Tapio Puolimatka on kirjoitellut sanomalehtiin. Tänään lukaisin läpi Aamulehden mielipidepalstaa. Siellä komeili hieman lyhennelty versio Puolimatkan tuoreimmasta iskusta tasa-arvoista avioliittolakia vastaan:

Sukupuolineutraalin avioliittoajattelun kaksijakoinen suhde biologiaan

Käärin hihani rullalle, vedän hikinauhan otsalleni, öljyän käsivarteni, ja aloitan jonkinlaisen kommentaarin kirjoittamisen.


Sukupuolineutraaliin lähestymistapaan kuuluu kaksijakoinen suhde biologiaan. Yhtäältä samaa sukupuolta olevat parit pitävät biologista sukupuolta tärkeänä silloin, kun on kyse heidän parisuhteestaan. Käsitystä homoseksuaalisuuden synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta käytetään julkisuudessa perusteluna sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen puolesta, vaikka se ei tutkijoiden mukaan pidä paikkaansa.  

Aihe on mielestäni olennaista tässä kiistassa, mutta ei sillä tavalla kuin molemmat osapuolet ovat antaneet ymmärtää vuosikymmenten ajan. Olkoon homoseksuaalisuus synnynnäistä tai valinta villin viikonlopun ajaksi, niin osoittamatta on jäänyt se miksi homoseksuaalisuus olisi jotenkin väärin. Kyllä, olen lukenut Raamatun ja kuullut puheita luonnottomuudesta. Eivät kelpaa. Mielestäni synnynnäisyys VS valinta kiista on lopulta irrelevanttia.

Puolimatka taivuttelee sukupuolesta ongelmaa, jota en näe ongelmana.

Tutkittuaan naisten seksuaalisuutta 15 vuoden pitkittäistutkimuksessa Utahin yliopiston professori Lisa Diamond päättelee, ettei homoseksuaalisuus ole synnynnäistä eikä muuttumatonta. Koska synnynnäisyyteen vetoamalla kuitenkin voidaan edistää sukupuolineutraalia avioliittokäsitystä, hän puolustaa sen käyttämistä poliittisessa kampanjoinnissa.  

Diamond ja moni muu on varmasti kampanjoinut juuri noin. Se nyt ei vaan selitä mitenkään miksi synnynnäinen tai muuttuva tai ehkä molempia oleva seksuaalisuus olisi väärin. Synnynnäisyyteen vedotaan, jotta homoseksuaalisuuden tuomitseminen olisi yhtä huono poliittinen liike kuin esim. mustaihoisten syyllistäminen heidän ihonvärinsä perusteella. Eiväthän he sille mitään voi minkälaiseksi ovat syntyneet.


Toisaalta sukupuolineutraali ajattelu joutuu pitämään kiinni käsityksestä, ettei lapsen biologisella siteellä isäänsä ja äitiinsä ei ole merkitystä. Samaa sukupuolta olevan parin kodissa lapsi on aina erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään. Biologisen isän ja äidin ajatellaan olevan korvattavissa toisella aikuisella ilman, että lapsi kärsii vahinkoa.  

Tuossa Puolimatka pääsi poikkeuksellisen lähelle realistista uhkakuvaa tasa-arvoisen avioliittolain seuraamuksista. Asiantuntijalausunto lakivaliokunnalle  oli tuskaista luettavaa sen epämääräisyyden takia. Nyt Puolimatka totesi melko suoraan, että sukupuolineutraalissa avioliitossa kasvanut lapsi kärsii vahinkoa, jos häntä kasvattavat vanhemmat eivät ole kokonaan hänen biologisia vanhempiaan. Mutta minkälaista vahinkoa? Miten se ilmenisi? Olisiko tämä vahinko jotenkin hoidettavissa? Emme tiedä, sillä Puolimatka ei kuvaile tätä vahinkoa sen tarkemmin. Uhka jää lukijan mielikuvituksen varaan. Eli palasimme kuitenkin asiantuntijalausunnon tasolle.

Koska samaa sukupuolta olevat parit eivät saa biologisesti yhteisiä lapsia, lapsia tuotetaan keinohedelmöityksellä. Sukupuolineutraalin oletuksen mukaan nämä lapset eivät koe traumaattista hylkäämiskokemusta, koska heillä ei ole kokemusta biologisesta isästä tai äidistä, josta he joutuisivat eroamaan.  

Tässä kohtaa turvaudun blogini Facebook-ryhmässä tehtyyn huomautukseen. Tasa-arvoinen avioliittolaki "EI LUO uusia isättömiä tai äidittömiä lapsia, se muuttaa rekisteröidyn parin nimityksen avioliitoksi. Lasten asema ei muutu mitenkään. Ja homot saavat nyt jo adoptoida, tosin ainoastaan yksin."

Jos Puolimatkan huolestumisessa lasten biologisesta alkuperästä on jotain perää, se on yhtä aiheellinen huolestuminen nykyisen avioliittolain aikana. Miettikää sitä.


Ja loppuun.

Isättömyyden tai äidittömyyden määritteleminen lapsen normaalitilaksi on ristiriidassa biologisten tosiasioiden kanssa. Tällä ratkaisulla on kauaskantoisia kielteisiä vaikutuksia, koska lapsen biologia ei muokkaudu avioliittolain ehdoilla. Ongelmaa ei poista edes samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsilleen osoittama vilpitön rakkaus ja hoiva, niin tärkeitä kuin ne ovatkin.

Toivottavasti lukijakuntani osaa jo tulkita tuota oikealla tavalla. Jälleen Puolimatkan mielestä uudella avioliittolailla olisi "kauaskantoisia kielteisiä vaikutuksia". Hän taaskaan tarjoa selitystä siitä mitä, miten ja missä vaikutukset ilmaantuisivat. Näitä isättömiä ja äidittömiä perheitä on perustettu ennen tasa-arvoista avioliittolakia. Ja niitä tullaan perustamaan sen aikana.

Jään odottamaan sitä mielipidekirjoitusta jossa selvitetään hieman paremmin mitä kamalaa tapahtuu samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsille.

11.11.14

Ugandan uusi yritys ei-heterojen vastaisessa sodassa

Ugandan surullisen kuuluisa homolaki kaatui perustuslakituomioistuimessa pieneen tekniseen mokaan elokuussa. Maailma huokaisi helpotuksesta. Perusarvoja puolustavat tahot puristivat nyrkkejään. He laittoivat vireille uuden yrityksen. Se tehdään kiertoteitse argumentoiden luonnonvastaisia seksiakteja vastaan aktien edistämisen kieltämisellä.

 Dokumentit uudesta luonnoksesta vuosivat nettiin. Ihmisoikeusasianajaja Nicholas Opiyo julkaisi ne. Lakitekstiksi aiotussa tekstissä määritellään tarkasti mitä ovat seksiaktit, sekä tietenkin mitä olisivat lainvastaiset seksiaktit. Itse jäin miettimään jäikö lakitekstiin kuitenkin saksimisen kokoinen aukko vai ei. Noh, ehkä ugandalaiset lakimiehet vielä selvittävät miten lesbojen väliset seksiaktit sopivat pykäliin.

Edelliseen lakiehdotukseen on käytännössävaihdettu Venäjältä tuttu homopropagadan vastainen pykälä. Ei-heteroutta ei saisi käsitellä missään muodoissa kuvissa, kirjoituksissa tai videoissa. Jopa modernit termit informaatioteknologiasta on lisätty luonnokseen, joten internetin syntisten sivujen jakaminen tulisi samalla laittomaksi Ugandassa. Jopa fiktiokirjallisuudessa esiintyvä homoseksuaalisuus rikkoisi lakia. Luonnottoman seksielämän edistämisestä mediassa saisi enintään seitsemän vuoden vankeustuomion. Avunanto tällaisen propagandan levittämisessä missä tahansa muodossa tuo enintään vain viiden vuoden tuomion.

Samaan pakettiin on kääritty ihmiskaupan ja lasten hyväksikäytön vastaisia pykäliä, joten moni poliitikko voi julistaa lakiehdotuksen olevan erittäin tärkeä, tarpeellinen ja suojelevan lapsia. Siinä samalla laki tekisi laittomaksi tukea ihmisoikeusryhmiä, jos ne puolustavat seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Rahahanojen vääntyessä kiinni perusarvojen vastaiset ihmisoikeusryhmät joutuisivat todennäköisesti lopettamaan toimintansa Ugandassa.

Emme vielä tiedä minkälainen aloite on luonnosvaiheen jälkeen. Sitä odotellessa tyydyn vain seuraamaan tilannetta.

Sana sunnuntaille: Tiukat farkut

Olen huolestuneena seurannut yhteiskuntamme vääjäämätöntä lambada-tanssia kohti maailmanloppua. Harvat enää näkevät selkeitä merkkejä moraalin lyhistymisestä kasaan. Vielä harvemmat uskaltavat avata suunsa ja päästää ajatuksensa muiden tarkasteltavaksi. Onneksi Jehovan todistajien isoihin jehuihin lukeutuva Anthony Morris III ei pelkää avata suutaan. Hurskaana miehenä hän tietää miten asioiden pitäisi olla. Ja minkälaisia housuja miesten ja naisten pitäisi pitää jalkojensa ympärillä.

Kuntoilun aikana naiset pitävät tiukkaakin tiukempia Spanx-housuja. Julkisilla paikoilla. Se ei sovi henkisesti puhtaille ihmisille. Miehet sullovat itseään äärimmäisen tiukkoihin farkkuihin. Mistä tämä synniltä tuoksahtava muoti on tullut?

Morris sanoo homoseksuaalien suunnittelevan vaatteita. Suunnittelemalla tiukkoja housuja he saavat viattomat heterot käyttämään vaatteita, jotka saavat salamit esiin. Ja tätä kautta homoseksuaalit pääsevät tiirailemaan onko punteissa tarpeeksi patukkaa vai ei.

Vastusta kiusausta! Vastusta tiukkoja farkkuja!

Tässä Will Ferrel demonstroi tiukkojen housujen demonisuutta Late Night with Jimmy Fallon ohjelmassa.


8.11.14

Manaajat: Me ei olla turhia!

Kansainvälinen manaajien yhdistys on huolestunut tulevaisuudestaan. Rahaa projektien ja koulutustilaisuuksien pyörittämiseen olisi jostain saatava. Tietäähän vanha Erkkikin ettei pelkästään pyhällä hengellä pitkälle pötkitä. Manaajien yhdistys ilmoitti, että heidän toiminnalleen on yhä enemmän tarvetta. Kuinkas muutenkaan. Olisin ollut todella yllättynyt, jos he olisivat todenneet ettei modernissa maailmassa enää tarvita manaajia.

Yhdistyksen edustaja Valter Cascioli totesi toimittajille, että satanismi on kokemassa maailmanlaajuista jytkyä. Demoninen aktiviteetti on yleistymässä. Ihmiset kääntyvät pimeiden palvontamenojen puoleen. Tietoisesti tai tiedostamattaan. Individualismi ja sekularisaatio tekevät tuhojaan näiden sielujen parissa. Se altistaa heidät entistä vahvemmille hyökkäyksille Luciferin suunnalta.

Manaaja Aldo Buonaiuto on todennut Halloweenin vaaralliseksi juhlaksi. Silloin kultit värväävät lisää jäseniä ja varjoissa suoritetaan epäkristillisiä rituaaleja, eläinuhrauksia ja hautausmaita häpäistään. Tilalle ehdotetaan pyhempää Holyween juhlaa, jossa ei käytetä pirujen, zombien tai perussuomalaisten kuvia. Näiden tilalle nostettaisiin pyhimyksiä ja marttyyrejä.

Tunnustan suorittaneeni erään rituaalin keskiyöllä 31. lokakuuta. Siinä ei uhrattu eläintä vaan omena, johon kaiversin yksinkertaiset kasvot. Omena viedään metsään kiitoksena siitä mitä luonto on vuoden aikana antanut meille. Matkan aikana saa puhua vasta sitten kun omena on asetettu metsään. Kaunis perinne tähtitaivaan alla. Ja joidenkin mielestä altistaa minut Saatanalle. Pah! Olen jo täysin altis hänen hyökkäyksilleen. Ehkä se alkaa näin. Yhtenä yönä uhrataan omenaa. Seuraavana yönä naapurin kissa.

Manaamisesta oli puhetta myös YLE:llä vähän aikaa sitten.

6.11.14

Huijaus VS Totuus, kumpi suositumpaa?

Havaitsin jälleen sen miten helposti huuhaa leviää klikkauksia netissä. Väärää väittämää levitetään eteenpäin vaivattomasti internetin aikakautena. Vaikka totuuden tarkistaminen olisi teoriassa vain pienen vaivan takana. Miten huijausvideoiden levittäjiä vastaan voisi edes taistella? Eteeni tupsahti kemikaalivanoista varoittavassa ryhmässä tällainen video, jonka väitettiin esittävän HAARP:in vaikutuksia täällä Suomessa. Salainen skalaariase on muovannut myrskyrintaman, josta pääsee luonnottomia ääniä. Ettei uhkaavassa pilvessä vaan piileskelisi myös avaruusalus?
Tätä kirjoittaessa tuolle videolle on kertynyt 938 846 katselukertaa. Se on ladattu Youtubeen vuonna 2012. Alkuperäisen videon katselukerrat ovat jääneet murto-osaan tuosta. Esim. vuonna 2010 Youtubeen ladatussa videossa ei tietenkään ole näitä salaperäisiä ja pelottavia ääniä. Sitä on katseltu 261 685 kertaa.
Alkuperäinen myrsky ylitti Hietaniemen rannan vuonna 2010. Tuomiopäivän pasuunat lisättiin videoon 2012. Siitä lähtien huijausvideo on kiertänyt läpi netin ns. folioisempia sivustoja. Onneksi melko usein joku toteaa äänten puuttuvan alkuperäisestä videosta. Kyseinen myrskyvideo on vain yksi monista joissa väitetään olevan pelottavia ääniä taivaalta. Ja sitä tullaan varmasti levittämään vielä usean vuoden kuluttua. Toivottavasti joku on silloin valppaana toteamassa: Bullshit.

5.11.14

MH17 ja Vastaamattomat kysymykset

Tänään(kin) olen laiskalla tuulella. Päädyn suosittelemaan Skeptikko-lehdessä (3 - 2014) piileskelevää kirjoitustani:

MH17 ja Vastaamattomat kysymykset(pdf)

Se on katsaus joihinkin turmaan liittyviin epäselvyyksiin. Kuten siihen näkyikö tutkassa lento MH17:n perässä hävittäjäkone.

Skeptikko-lehden sivuilla on julkaistu aina pari artikkelia uusimmista lehdistä. Useimpia vanhempia lehtiä voi selata kokonaisina. Nautinnollisia ja epäilyksiä nostattavia lukuhetkiä.

4.11.14

Professori Puolimatka ja Vääristynyt viesti tasa-arvosta

Professori Tapio Puolimatka jatkaa tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvän keskustelun tarkastelua. Hänen mielipidekirjoituksensa on ilmestynyt useassa sanomalehdessä. Viimeksi sen julkaisi Savon Sanomat. Puolimatkan hammasta kiristää se miten avioliittolakia pyritään muuttamaan tasa-arvon nimissä. Käyttämällä tuota sanaa lakialoitteen puoltajat maalaavat kaikki vastustajansa tasa-arvon vastaiseksi. Mielipidevaikuttajat rummuttavat homorummuillaan vain yhtä totuutta. Vastarannankiisket eivät pääse ääneen. Näin ihmiset eivät lopulta uskalla puhua omista mielipiteistään. Puolimatka kirjoitti rohkeasti:

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on esimerkki prosessista, joka sisältää tällaisen vaaran, koska jo kansalaisaloitteen nimi leimaa sen vastustajat tasa-arvon vastustajiksi.

Ne, jotka hyväksyvät sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen, ilmenevät suvaitsevina ja avarakatseisina. Sen vastustajat näyttäytyvät ihmisinä, jotka pitävät kiinni syrjivistä asenteista.

Koska kukaan ei halua esiintyä tasa-arvon vastustajana, ihmiset eivät niinkään pureudu asiaperusteisiin kuin varmistamaan oman sosiaalisen imagonsa säilymistä myönteisenä. Poliittisesti korrektissa keskustelussa kyseinen asia voidaan ilmaista vain tietyssä valossa. Ne, jotka vielä uskaltautuvat ilmaisemaan kriittiset ajatuksensa rehellisesti, leimataan tasa-arvon vastustajiksi.

Todellakin. On aivan liian helppoa leimautua tasa-arvon vastustajaksi tässä asiassa. Kyseessä on lopulta tasa-arvon kannalta olennainen asia. Osapuolet jäävät vain kinaamaan keiden tasa-arvo muuttuu uudella avioliittolailla.

Leimautuminen on myös erittäin helppoa, kun avioliittolain muutokset tuovat esiin niin tuttuja tuulia menneisyydestä tuolla Rapakon takana. Silloin joskus vain joitain vuosikymmeniä sitten palveluja kieltäydyttiin antamasta asiakkaan ihonvärin perusteella. Perusteluina tällä syrjinnälle olivat sivilisaation säilyvyys, perinteet, yhteiskuntarauha, ja kaikkien rotujen kunnioittaminen omana itsenään mutta erillään. Ihan sivistyneet ihmiset halusivat ylläpitää järjestelmää, jossa palveluntarjonta riippui ihmisen pigmenttitiheydestä.Tuorein tuulahdus tämän tyylisestä järjestelmästä (tai ainakin sen kaipaamisesta) saapui Teksasin osavaltiosta. Mielenosoittajien iskulauseissa oli mm. seuraavanlainen helmi:

"We Reserve The Right To Refuse Service To Homosexuals"

Jujuna tietenkin virkailijoiden altistuminen työssään homoseksuaaleille. Virkalijat voisivat joutua palvelemaan veronmaksajia, jos he olisivat vaatimassa itselleen siviilivihkimistä. Se voisi olla vastoin virkailijan uskonnollisesti perustelua syrjintää. Tällöin virkailijasta tulisi järjestelmän uhri.

Tästä logiikasta huolimatta on mahdotonta tehdä vertailua rotuerottelun ja nykyisen perusarvopuolustuksen kesken. Kuten pääsi tapahtumaan Tasa-arvoinen avioliitto ja epäsovelias katsaus menneisyyteen kirjoituksessani.

Toivottavasti julkinen keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista pääsee joskus sen asian äärelle, josta Puolimatka haluaisi puhua. Kiire on hurja, sillä kansalaisaloite tulee eduskunnan äänestykseen tämän kuukauden aikana.