19.11.14

Päivi Räsänen VS YK:n ihmisoikeusjulistus

Sisäministeri Päivi Räsänen puhui tasa-arvoisesta avioliittolaista Radio Helsinki-kanavalla. Haastattelijana Tasavalta-ohjelmassa toimi Ville Blåfield. Suureksi yllätyksekseni Räsänen kompastui asiaan, johon oletin vain Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittolakia-ryhmän vakiojäsenistön kompastuvan. Ehkä ministeriä ei ohjaistettu asiasta. Ehkä ministeriä ei kiinnostanut perehtyä itse asiaan. Niin tai näin, Räsänen esitti tulkintansa YK:n ihmisoikeusjulistuksesta:

Päi­vi Rä­sä­nen: "Jos aja­tel­laan vaik­ka­pa YK:n ju­lis­tuk­sia, jot­ka on ih­mis­oi­keuk­sien täl­lai­sen uni­ver­saa­lin tul­kin­nan kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­siä, niin siel­lä läh­de­tään sii­tä, et­tä jo­kai­sel­la on oi­keus… jo­kai­sel­la mie­hel­lä ja nai­sel­la on oi­keus sol­mia avio­liit­to, eli sii­nä­kin avio­liit­to mää­ri­tel­lään mie­hen ja nai­sen vä­li­sek­si lii­tok­si."
Ra­dio Hel­sin­ki: "Mut­ta täy­tyy nyt tar­ken­taa, et­tä tää on nyt tei­dän tul­kin­tan­ne kyl­lä täs­tä ih­mis­oi­keuk­sien ju­lis­tuk­ses­ta."
PR: "Ei ole. Mä voin lu­kea sen­kin, mul­la on se­kin mu­ka­na. Se on ihan sel­kees­ti siel­lä to­det­tu. Eli YK:n ih­mis­oi­keuk­sien yleis­maail­mal­li­ses­sa ju­lis­tuk­ses­sa sa­no­taan näin, et­tä täy­si-ikäi­sil­lä mie­hil­lä ja nai­sil­la on oi­keus sol­mia avio­liit­to ja pe­rus­taa per­he il­man min­kään­lai­sia ro­dus­ta, kan­sa­lai­suu­des­ta tai us­kon­nos­ta joh­tu­via ra­joi­tuk­sia."

RH: "Mut­ta on tei­dän tul­kin­tan­ne, et­tä se tar­koit­taa täs­sä si­tä, et­tä heil­lä on vain kes­ke­nään tä­mä oi­keus, sol­mia se avio­liit­to."

PR: "No si­tä­hän sil­lä il­man muu­ta tar­koi­te­taan."
RH: "Mä tul­kit­sen sen eri ta­val­la."
PR: "No kyl­lä mä väi­tän et­tä tää tul­kin­ta on tar­koi­tet­tu ni­men­omaan näin. Sii­nä­hän oli­si sa­not­tu muu­ten, et­tä täy­si-ikäi­sil­lä ih­mi­sil­lä on oi­keus sol­mia avio­liit­to. Eli kyl­lä sii­nä pu­hu­taan ni­men­omaan mie­his­tä ja nai­sis­ta, joil­la on oi­keus sol­mia avio­liit­to. Mä oon täy­sin va­kuut­tu­nut, et­tä täl­lä on myös tä­tä ai­ka­naan tar­koi­tet­tu."


Kuudestoista artikla:

16. artikla. 1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

Päivi lukee tuon lainauksen radiohaastettelussa. Päivin tulkinta on ristiriidassa

Kysymys Päiville ja kumppaneille: Missä kohtaa artiklassa rajataan avioliitto miehen ja naisen väliseksi? Tietenkin on joidenkin maiden käännöksiä samasta julistuksesta, joissa on nähtävissä yksikkömuotojen käyttöä. Artiklan englanninkielisestä versiosta kuitenkin puuttuu se asia, jota esim. Yhdysvaltojen osavaltioissa on yritetty lisätä avioliittolakeihin. Avioliittolakeihin on lisätty rajaus, jossa avioliitto määritellään yhden miehen ja yhden naisen väliseksi liitoksi. Sellaista tekstiä ei löydy YK:n julistuksesta.

 Onneksi YK:n julistuksessa on se toinen artikla:

2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

YK:n ihmisoikeusjulistus määrittelee avioliiton oikeudeksi. Samalla julistus määrittelee, ettei tämän oikeuden kohdalla saa syrjiä juuri Päivin ja kumppanien toivomalla tavalla.

Siihen on syynsä miksi esim. YK:n Mr Big Boss Ban Ki-moon on todennut samaa sukupuolta olevien parien avioliitot hyväksyttäviksi YK:n työntekijöiden parissa.


Euroopan ihmisoikeusjulistuksen kohdalla Päivillä ja kumppaneilla olisi paremmat mahdollisuudet, sillä esim. Schalk ja Kopf VS Itävalta -tapauksessa vuodelta 2010 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päättänyt, ettei EU-valtioilla ole velvollisuutta säätää avioliittolakia tasa-arvoiseksi. Ongelmia päätöksen kannalta ilmenee siitä, kuten päätöksessä tuomaritkin huomauttivat, että Euroopassa on erilaisia avioliittolakeja. Joissain maissa samaa sukupuolta olevat parit pääsevät naimisiin. Ne ovat tuomioistuimen silmissä aivan valideja avioliittoja.

The Court observed that among Council of Europe member States there was no consensus regarding same-sex marriage. Having regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union, to which the Austrian Government had referred in their pleadings, the Court noted that the relevant Article, granting the right to marry, did not include a reference to men and women, which allowed the conclusion that the right to marry must not in all circumstances be limited to marriage between two persons of the opposite sex. At the same time the Charter left the decision whether or not to allow same-sex marriage to regulation by member States’ national law. The Court underlined that national authorities were best placed to assess and respond to the needs of society in this field, given that marriage had deep-rooted social and cultural connotations differing largely from one society to another.


Euroopan valtiot voivat siis sallia tai kieltää tasa-arvoisen avioliittolain, ja käytäntö olisi linjassa EU:n perustuksien kanssa. Joten säätämistä on luvassa vielä moneksi vuodeksi. Pointti on kuitenkin siinä, ettei Päivin tulkinta YK:n ihmisoikeusjulistuksesta ole enää tällä vuosituhannella niin synninpitävä kuin hän antaa ymmärtää.

7 comments:

Korppi on oikeus said...

Ei tuo Räsäsen tulkinta sinänsä ihan hatusta vedetty ole, koska johdonmukaisesti ajatellen julistuksen 16. artiklassa pitäisi puhua täysi-ikäisten henkilöiden välisestä avioliitosta, eikä erikseen korostaa sukupuolia. Mutta sanoilla pelaamistahan tuo on. Ja jos oikein johdonmukaisia halutaan olla, voitaisiinko täysi-ikäiset sisarukset, tai vanhempi ja lapsi päästää avioon? Varsinkin jos he olisivat samaa sukupuolta, ei insestisen jälkikasvun vaaraa ole.

En kaiken kaikkiaan tajua avioliittokysymyksen saamaa huomiota, kyseessä on sangen turha asia. Toisin kuin jotkut kiihkokristityt uskovat, en usko sen johtavan mihinkään yhteiskunnan välittömään rapistumiseen, mutta ei se parannakaan mitään todellisia ongelmia. Vaikka tajuan, että monille pareille tämä on varmasti tärkeä juttu, on se silti saanut painoarvoonsa nähden liikaa huomiota.

PS. Hyvä blogi sinulla on, pari vuotta olen tätä lueskellut aina silloin tällöin. Hienoa, että joku jaksaa oikoa kaikenlaiseen vaihtoehtohumpuukiin ja taikauskoon liittyviä harhoja. Poliittisesti olet melko eri linjoilla, mutta mitäs väliä moisilla.

Dara said...

YK on laatinut ns. kansankielisen version Ihmisoikeuksien julistuksesta, jossa jokainen artikla selitetään yksinkertaistetussa muodossa. Siinä versiossa ko. artikla selitetään puhumalla nimenomaan henkilöiden oikeudesta avioliittoon, eikä erikseen korosteta sukupuolia.

"As soon as a person is legally enti-
tled, he or she has the right to marry and have a family. Neither the
colour of your skin, nor the country
you come from nor your religion
should be impediments to doing this.
Men and women have the same
rights when they are married and
also when they are separated.
Nobody should force a person to
marry. The Government of your
country should protect your family
and its members."

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexesen.pdf

(Simplified version of the Universal Declaration of Human Rights)

Minä en kyllä huomaa kummassakaan, sen enempää Julistuksen suomen- taikka englanninkielisessäkään tekstissä mitään kohtaa, jossa avioliitto määriteltäisiin vain miehen ja naisen väliseksi. Kaikkein vähiten sellaista löytyy sitten enää tuossa kansankielistetyssä versiossa.

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen said...

Miehen ja naisen välinen liitto on määritelmä joka ei sano että "ei kahden miehen välinen liitto". Räsäsen tulkinta rajoittaa enemmän kuin.

Avioliitto on tosiaan tavallaan turhaa. Mutta homoilla taitaa olla siitä omituinen tilanne että heillä avioliitto merkitsee. Muilla ei. Nimittäin jos haluaa perheeseen muutakin kuin koiria ei Päivin tai kenenkään kohdalla ole minulle tarjota mitään mitä avioliitto antaisi. Susiparitkin sikiävät halutessaan.

Homot taas tarvitsevat sen adoption. (Kenties on jopa ollut niin että homoudesta on evolutiivista hyötyä. Ihminen on K -strategikko. Ja ihmisiä on kuitenkin kuollut. On kenties hyvä että on heimossa pieni reservi niitä jotka sitten hoitvat jos vanhemmat kuolevat. Lähisukulainen ja homo saa tässä työssä Hamiltonin säännön puolelleen. Mutta tämä on toki vielä sellaista ad hoc -fantasiointia eikä aitoa eviluutiotiedettä.)

MrrKAT said...

PA:"Suureksi yllätyksekseni Räsänen kompastui asiaan, .."

-Ei pitäisi oikeastaan olla yllätys kun puh.joht palli heilui, KD:n gallup-kannatus putoaa ja vaalit lähenee niin populismi ja rimanalitus lähenee myös.


Kiitos, kun selvitit YK:n todellisen näkökulman.

MrrKAT said...

"Ihmisoikeusprofessori eri mieltä Päivi Räsäsen kanssa: Sukupuolineutraali avioliittolaki ei kaadu YK:n julistukseen"
.. Scheininin näkemyksen mukaan lakialoitetta ei voida torjua vetoamalla YK:n ihmisoikeusjulistukseen.


-http://yle.fi/uutiset/ihmisoikeusprofessori_eri_mielta_paivi_rasasen_kanssa_sukupuolineutraali_avioliittolaki_ei_kaadu_ykn_julistukseen/7641071

MrrKAT said...

Heh, Kaleva-nettipääsivulla 21.11. klo 19.31

Päivi Räsänen kuohuttavasta ihmisoikeusvertauksesta: "En tarkoittanut sitä"
Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) on tyytymätön tapaan, jolla hänen RAdio Helsingin haastatteluaan siteerattiin ja kommentoitiin julkisesti. Räsäsen mukaan hänen lausuntoaan on jopa tulkittu väärin

Kommentti: Päivi Räsäsen lausumista ei saa enää mitään tolkkua


(Ko. kommentti on toimittaja Heikki Uusitalolta, joka ei enää saa selvää Räsäsen lausumista lähteekö se hallituksesta vai eikö lähde jos kansalaisaloite hyväksytään laiksi.)

Anonymous said...

Asiasta kukkaruukkuun, Keskisuomalaisessa "omantunnonvapautta", eli abortista kieltäytymistä ajava naishenkilö ehdotti, että abortoinnin sijaan annettaisiin lapset adoptoitavaksi. Kuka ne 10 000 lasta vuosittain adoptoisi, Räsänenkö? Homoillehan niitä ei kuulemma saa antaa.