27.2.13

Soili Haverisella on asiaa avioliitosta

Ensin kansanedustaja Mikko Niikko kirjoitit mielipiteensä Hesarin sivuille. Avioliiton tärkeys yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tuli kaikille selväksi. Myös kristillisdemokraatti Soili Haverisella oli asiaa avioliitosta saman lehden sivuilla. Se on tuttua kauraa edellisen Haverisen avioliittokommentin lukeneille.

Homoliitto ei täytä avioliiton tehtävää

Kirjoitus sisältää pari hyvää helmeä. Jos helmi on oikea sana niiden kuvailemiseen.

Toi­sin kuin usein väi­te­tään, ny­kyi­nen avio­liit­to­la­ki on jo ta­sa-ar­voi­nen, ei­kä se ase­ta ih­mi­siä sek­suaa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen pe­rus­teel­la eri­ar­voi­seen ase­maan. Avioon ai­ko­vil­ta ei ky­sy­tä sek­suaa­lis­ta suun­tau­tu­mis­ta mis­sään yh­tey­des­sä. Jos ho­mo­sek­suaa­li ha­luaa sol­mia avio­lii­ton vas­tak­kais­ta su­ku­puol­ta ole­van ih­mi­sen kans­sa, lain­sää­dän­tö ei ase­ta es­tet­tä sil­le ei­kä jäl­ke­läis­ten saa­mi­sel­le. Oi­keu­det ovat siis sa­mat sek­suaa­li­ses­ta suun­tau­tu­mi­ses­ta riip­pu­mat­ta ja väit­teet epä­ta­sa-ar­vos­ta poh­jaa vail­la.
Voi veljesten väliset avioliitot sentään! Joskus ottaa koville lukea näitä poliitikkojen kirjoituksia. Jos joku ei jostain syystä itse hoksaa mikä tuossa Haverisen pointissa rysähti öljyllä valeltuun palavaan metsään, niin tässä havainnollistava vertaus Eero Kuusiston näppäimistöltä:
"Jos kristitty haluaa harjoittaa uskontoa, lainsäädäntö ei aseta sille mitään esteitä, kunhan kristitty kääntyy muslimiksi uskonnonharjoittamistaan varten. Oikeudet ovat siis samat uskontoon katsomatta ja väitteet epätasa-arvosta pohjaa vailla."
Todellakin, Haverisen loogiikkamaisuudella perusteltiin mm. Yhdysvaltojen rotulakeja, sillä olivathan ne tasa-arvoisia samalla tavalla. Valkoiset olivat vapaita menemään naimiisiin valkoisten kanssa, ja mustaihoiset mustaihoisten kanssa.
Jos sen si­jaan vaa­di­taan, et­tä kaik­ki ih­mis­suh­teet ja elä­män­ta­vat tu­li­si aset­taa yh­teis­kun­nas­sa ta­sa-ar­voi­seen ase­maan, vaa­di­taan mah­dot­to­mia. Mi­kään yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys ei voi toi­mia aset­ta­mat­ta joi­tain elä­män­ta­po­ja edul­li­sem­paan ase­maan kuin toi­sia. Jos elä­män­ta­po­jen eri­ar­voi­nen koh­te­lu sa­mais­te­taan ih­mis­ten eri­ar­voi­suu­den kans­sa, ol­laan kes­tä­mät­tö­mäs­sä ti­lan­tees­sa. Niin te­ke­vä yh­teis­kun­ta jou­tuu jo­ko ky­seen­alais­ta­maan ih­mis­ten yh­tä­läi­sen ar­von tai ram­paut­taa it­sen­sä.

Olkiukko käryää komeasti. Tuskin tasa-arvoisen avioliittolain kannattajat ovat vaatimassa kaikkien ihmissuhteiden ja elämäntapojen hyväksyntää. Tällaiset epäsopivat esimerkit ovat tuttuja slippery slope -varoituksista. En usko, että lakialoitteen kannattajista löytyy esim. sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaatimassa ystävyyssuhteille avioliiton suomia etuuksia.


Ho­mo­suh­de ei tuo­ta yh­teis­kun­taan mi­tään vas­taa­vaa hy­vää kuin avio­liit­to, ei­kä si­tä sik­si ole pe­rus­tel­tua myös­kään aset­taa lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti sa­maan ase­maan kuin avio­liit­to.

Hnngg!

Parhaillaan Suomessa on samaa sukupuolta olevia pareja (uskokaa tai älkää), joilla on oikeasti lapsia, ja jotka ovat ihan samalla tavalla töissä käyviä tai työttömiä ja/tai asuntovelkaisia pariskuntia. Erona Haverisen huoliin onkin vain se, että näillä pariskunnilla löytyy pöksyistä samanlaiset sukupuolielimet. Jos Haverinen on huolissaan lasten kasvattamisesta ja hankkimisesta avioliittolain kannalta, niin eikös juuri homoliittojen lisäys avioliittolakiin vain lisäisi tuota yhteiskunnan etua?

 Mitä ihmettä Haverinen sitten mahtoi tarkoittaa tuolla "vastaavaa hyvää" kohdalla?

Vastaus ei ole vielä selvinnyt Haverisen UusiSuomi.fi sivun kommenteissa. Laajemmassa kirjoituksessaan Haverinen kuvailee avioliittoinstituution romahtavan, jos se ei pysy heteronormatiivisena. Jälleen kerran joudun ihmettelemään, että lopettavatko heterot ihan oikeasti avioliiton satamaan surffailun, jos homot pääsevät naimisiin.

3 comments:

Anonymous said...

Ei tuo konservatiivien huoli kaltevasta pinnasta ole kuitenkaan tuulesta temmattu, sillä onhan tässä jatkumo nähtävissä:
1) homoseksuaalisen poistaminen rikos ja tautiluokituksista
2) rekisteröity parisuhde
3) tasa-arvoinen avioliittolaki(aloite)
... ja jo nyt on esitetty julkisia lausuntoja siitä, että avioliiton pitäisi olla myös lukumääräneutraali. Ei liene mahdoton looginen hyppäys ajatella, että se ajatus saisi lisää kannatusta ja huomiota, kunhan avioliitto sallitaan sukuelinriippumattomasti.

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustaminen seurannaisvaikutuksilla ei siis ole ihan niin älytön "slippery slope" kun voisi ensinäkemältä ajatella.

Ehkä pikemminkin voi sanoa, että tasa-arvon vastustajat ovat olleet hyvinkin loogisia ja tarkkanäköisiä koko historian ajan, sillä pienin askelinhan tänne on rotuerottelun ajoista tultu. Jokainen muutos parempaan on mahdollistanut seuraavan askeleen ottamisen. ;)

Juha Huuhaa said...

Tuo kaltevan pinnan virhepäätelmä on salakavala. Vaikka yksi asia päätettäisiin, siitä ei mitenkään loogisesti seuraa, että otettaisiin seuraavakin askel samaan suuntaan. Historia osoittaa selvästi, että askelet otetaan toisinaan yhteen ja toisinaan toiseen suuntaan.

Käytetäänpä seuraavaksi samaa päättelytapaa siihen, että jospa tällä kertaa vastustetaan homoliittoja. Koska tällä kertaa vastustettiin homoliittoja, niin seuraavaksi vastustetaan myös heidän oikeutta asua yhdessä. No niin, kun on hoidettu homoliitot, niin seuraavaksi vastustetaan aviopareja, jotka eivät tee lapsia. "Looginen" seuraava askel on antaa automaattisesti avioero pareille, jotka eivät tee 3 vuodessa lapsia tai ovat ohittaneet suvunjatkamisiän.

Seuraava yhtä looginen askel. Kun nyt on päästy lapsettomista pareista ja homoista, niin seuraavaksi vastustetaan myös heteroliittoja. Kielletään nekin. Kunhan avioliitoista on päästy, niin loogisesti seuraavaksi kielletään myös lapset. Pataan vaan paistumaan!

Anonymous said...

Kaltevan pinnan argumentin käyttö on aika lapsellista tässä tapauksessa. Homoliittoja ei voida sallia, koska se ei olisi reilua muita avioliiton epätoivottuja muotoja kohtaan, joita ei missään nimessä aiota sallia. Joten parempi on ettei sallita "erityisvapauksia" (!) kenellekään.

Toinen vääryys on se, että yritetään niputtaa yhteen homoliitot ja muut vielä tuntemattomat avioliiton muodot. Kyllä nämä asiat pitää käsitellä yksi kerrallaan. Se, johtaako asian A salliminen vaatimuksiin asian B puolesta, on toissijaista.