4.12.07

Gonzalez Strikes Back

EvolutionNews ja UncommonDescent ovat täydessä vauhdissa. Guillermo Gonzalezilta kielletty vakinainen paikka yliopistolla ei jää helposti historiaan. Edessä on Discovery Instituten julkaisemien papereiden lukeminen. He saivat yliopiston sähköposteja, ja näiden perusteella on nyt paljastattu karmaiseva ja nolo skandaali: vakinaistamisesta päättävät henkilöt puhuivat Gonzalezin ID-taustasta!

8 comments:

Anonymous said...

Jännittävää. Heidän juttunsa pohjaa enimmäkseen lyhyisiin lainauksiin, jotka on saatu sähköposteista.

Olen aina erittäin skeptinen ID:läisten lainauksiin. (kokemussyyt.) Ja tässä tapausessa lähteet eivät tietenkään ole avoimia joten voimme vain arvailla, ovatko lauseet todella peräisin sähköposteista, ovatko ne oikeassa kontekstissaan, ja kuinka tärkeää ja keskeistä osaa ne esittivät. Jos 200 sivuisessa jutussa olisi 1 lause, sitä ei voitaisi korottaa kovin keskeiseksi syyksi.

Mutta toisaalta en usko että siinä on siltikään mitään syytä ; Raskain, mitä he voisivat demostroida on se että G:n IDläisyys oli tekijä siinä että päätös tehtiin.

Ja mitä voimme päätellä siitä? Jos jonkun henkilön akateemisen uran esteeksi tulee se että UFOt / kummitukset / metsänhenget ovat totta, se kertoo vain yhdestä asiasta.

Siitä, että systeemi toimii.

Anonymous said...

Minusta systeemi ei toimi, mikäli ID:hen uskominen tai edes YEC-ajatukset kelpaavat perusteiksi professorin pätevyyttä arvioitaessa. Pitäisi voida lisäksi perustelluin syin epäillä, että nämä epätieteelliset näkemykset vaikuttavat henkilön kykyyn toimia alansa professorina yliopiston edellyttämällä tavalla. Tässä mielessä Gonzalezin syrjiminen pelkkien "ID-sympatioiden" vuoksi olisi minusta kyllä valitettavaa, mikäli se osoittautuu todeksi. Vaarana on tällöin, että henkilön siviilimielipiteiden vuoksi mitätöidään hänen työllä ansaitsemansa tutkinto ja ammattitaito.

Gonzalezista tulee tietenkin mieleen oma Matti Leisolamme. Leisola on erään melko tuoreen haastattelun perusteella tulkittavissa peräti YECiksi, mutta silti ei taida olla paljoakaan näyttöä siitä, että hänen laboratorionsa pyrkisi vahingoittamaan evoluutioteoriaan nojaavaa tutkimusta tai edistämään ID-myönteistä tutkimusta.

Toki, kun Leisola pukkaa ulos paperin, Uncommon Descent liputtaa sen olevan ID-paperi. Perusteluna on juurikin kirjoittajan ID-henkisyys, ei itse paperin sisältö. Tämä ei kai kuitenkaan ole Leisolan syy, ei edes siinä tapauksessa että Leisola olisi ID-liikkeen huomiosta ja vihjailuista mielissään.

Leisolan edellytyksiin suorittaa tehtäviään vaikuttaa kylläkin minusta v. 2004 huuhaa-palkinto. Vaikkei Leisolan täydennysseminaarista saanutkaan opintoviikkoja, ID:n esittäminen tieteellisenä teoriana, ikäänkuin korkeakoulun auktoriteetista käsin ja tiedeyhteisön selkeistä vastakkaisista kannanotoista huolimatta, osoittaa huonoa arvostelukykyä -- tuossa kohdin siviilimielipiteen annetaan vaikuttaa omiin työtehtäviin tavalla, joka on työnantajan ja tiedeyhteisön linjan vastainen. V. 2004 tapahtumat voi ehkä vielä tulkita akateemisten rajojen kokeiluksi, mutta ID:n toistuva promovointi olisi jo raskauttavaa. Leisolan on myös turha piiloutua darvinismin kritiikin vaientamisen taakse. Hän on täysin selvästi promovoinut ID:tä tieteenä, kykenemättä esittelemään minkäänlaista konkreettista tutkimusohjelmaa tai aidosti testattavaa teoriaa. Vastineessaan Skepsikselle hän suorastaan eksplisiittisesti myöntää, että ID on pelkkä yliluonnollinen default-propositio, siis aukkojen Jumalan argumentti: "Mahdolliseen (joskin epätodennäköiseen) naturalistisen selityksen löytymiseen saakka suunnittelu on paras selitys informaatiolle."

Paholaisen Asianajaja said...

Questionable Authorityn kanta:

http://scienceblogs.com/authority/2007/12/the_discovery_institute_and_th.php

But let's assume, for the sake of argument, that Intelligent Design was the overriding factor in the tenure decision. Heck, let's assume that it was the only factor that came into play in the tenure process. Let's pretend, in short, that the Discovery Institute has actually provided overwhelming evidence to support their argument. Let's set aside the facts and evidence that the Discovery Institute's using to support their claims, and look instead at the truly strange nature of the claims themselves.

Stripped down to basics, the Discovery Institute argument comes down to this: considering Guillermo Gonzalez's Intelligent Design work when evaluating his application for tenure in an Astronomy department is inappropriate.

Let's think about what that implies, shall we? The Discovery Institute has, repeatedly, trumpeted Gonzalez's Intelligent Design work whenever anyone claims that there's a lack of evidence to support their views. They believe, at least on paper, that the pro-Intelligent Design material that Gonzalez has published is not just science, but good science. How on earth could it be wrong for a science department to take that into consideration when they are evaluating his performance as a scientist as part of a tenure review?

The real answer to that, we all know, is that it's wrong because the members of Gonzalez's department didn't think that his ID material was a factor that favored a decision to grant him tenure. But let's pretend that the reasons that the Discovery Institute offered are actually their primary objections.

Paholaisen Asianajaja said...

Tässä Discovey Instituten argumentti:

1. Intelligent Design on tiedettä, ei politiikkaa

2. Gonzalesin vakinaisvirkapäätös olisi pitänyt perustua tieteeseen, ei politiikkaan

3. Yliopiston ei olisi pitänyt miettiä Gonzalesin ID-aktiviteetteja tehdessään päätöstä

Jokin näistä ei kuulu joukkoon.

Tämän huomasi Ginger Yellow:
http://pandasthumb.org/archives/2007/12/more-on-gonzale.html#comment-137092

Anonymous said...

Jos Gonzalez *on* promovoinut ID:tä tieteellisenä teoriana työtehtäviensä puitteissa, se tietenkin on raskauttavaa hänen kannaltaan. Ja arvioitaessa Gonzalezista käytyä keskustelua hänen kollegojensa parissa ei minusta raskauttavaa vielä ole se, jos hänen ID-sympatiansa tulevat *mainituksi*. Jos lääketieteellisen tiedekunnan professori olisi (siviilinäkemyksiltään) homeopatian kannattaja, kyllä hänen nahkansa tulisi kestää se, jos hänen kolleegansa pohtisivat keskenään tähän liittyviä riskejä. Ongelmaksi asia muodostuu vasta, jos riskejä liioitellaan "pre-emptiivisesti", ts. häntä päätetään syrjiä jo ennenkuin hän on antanut siihen konkreettista aihetta.

Harmaaksi alueeksi aseman väärinkäyttämisestä jää esim. se, että Matti Leisola esittää siviilimielipiteensä tyypillisesti professorina, vaikkakin työtehtäviensä ulkopuolella. Näin menettelemällä haetaan mahdollisesti vipuvoimaa korkeakoulun auktoriteetista, mutta toisaalta on kai aika normaali käytäntö kertoa tittelinsä myös mielipidekirjoituksissa. Harmillista kuitenkin on, että Leisola esiintyy usein auktoriteettina asioissa, joissa hänellä tosiasiassa ei ole itsestäänselvää oikeutta esiintyä asiantuntijana. Hän ei ole myöskään tuntunut menettävän kasvojaan, vaikka jotkut hänen lausunnoistaan sisältävät virheitä, joiden alkeellisuutta voi mallikkokin ihmetellä. Ajatellaan vaikkapa Unohdetun Genesiksen esipuhetta, jossa Leisola ilmiselvästi kuvittelee eräiden eliöryhmien sytokromi-C:n säilyneen samana satoja miljoonia vuosia sillä perusteella, että niiden morfologiassa on tapahtunut suhteellisen vähän muutoksia (ts. antaa lausunnon molekyylikelloista ymmärtämättä niiden *perusideaa*).

Anonymous said...

Gonzalesin kohdalla pointti lienee seuraava:

a) jos se ID, mitä hän kannattaa ja mitä tukevaa aineistoa hän on julkaissut artikkeleita niin vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa kuin vertaisarvioimattomissa julkaisuissa, on tiedettä, tällöin sitä pitäisi arvioida tieteenä. Eli tällöin ei viran eväämisen peruste voi olla se, että toteaa hänen kannattavan ID:tä, vaan pitäisi esittää perusteltuja tieteellisiä julkaisuja, joissa osoitetaan tämän olevan väärässä. Näin ei ole toimittu. Gonzalesin ID-myönteinen kirja ja hänen artikkelinsa ovat jopa saanut kiitosta eräiden maailman merkittävimpiin lukeutuvien astronomien joukosta.

b) Jos se ID, mitä Gonzales hienosäätöargumentteineen ja hypoteeseineen edustaa, ei ole lainkaan tiedettä, vaan esim. uskonto, on virkapäätös ollut USA:n lakien vastainen, mikäli se on edes jossain määrin perustunut henkilön uskonnon hyväksyttävyyden arvioimiseen. USA:n lakien mukaan valtion yliopiston virkoihin valittaessa ei ihmisiä saa arvioida lainkaan näiden uskonnon perusteella. Ihmisille on perustuslaissa turvattu uskonnonvapaus, ja mikäli tätä on rikottu (eli mikäli Gonzalesin kannattama ID on uskonto), on rikottu lakia.

Gonzales ei ole erityisesti opettanut ID-näkemyksiään yliopistossaan opiskelijoille (jos poisluetaan opiskelijoiden aloittamat keskustelut), vaan hän on jättänyt niiden esittelyn konferensseihin, yliopistohenkilökunnan kanssa käytyihin keskusteluihin, artikkeleihinsa, kirjaansa, haastatteluihinsa ja sellaiseen.

Anonymous said...

En voi muuten varmaan allekirjoittaa väitettä, että vuoden 2004 luentosarja olisi ollut työnantajan ja tiedeyhteisön linjan vastainen. Luentosarja oli yliopiston rehtorin hyväksymä, ja monet professorit - riippumatta siitä, kannattivatko ID:tä vaiko eivät - kannattivat vapautta järjestää seminaari.

Myöhemmin Skeptikko-lehdessä julkaistiin erään TKK:n professorin kommentti seminaariin liittyen, jossa hän ilmaisi olevansa ylpeä Huuhaa-palkinnon saamisesta ja siitä, että seminaari järjestettiin. Hänkin kannatti akateemista vapautta. Samaa mieltä lienee yhä suuri osa professorikunnasta: yliopistossa täytyy olla oikeus esittää valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä, menivät ne sitten metsään - tai jopa ylittivät tieteen rajat - tai eivät.

Nähtyäni videot vuoden 2004 luentosarjasta itsekin taisin todeta, että aika kevein perustein Huuhaa-palkinto tällöin jaettiin. Saman toteamuksen olen kuullut muualtakin, jopa eräältä ID:tä julkisesti kritisoineelta professorilta.

Voi olla ja onkin niin, että ID-käsitteen alla on esitetty kaikenlaista. TKK:lla ei kuitenkaan esitetty mitä tahansa, vaan luennot olivat varsin hyvin yliopistoon sopivia. TKK:n luennoista Huuhaa-palkinto päätettiin antaa perustelematta palkintoa lainkaan sillä, mitä luennot tosiasiassa sisälsivät. Kyse oli stereotypisesta reaktiosta: reagoitiin siihen, että ID-käsite pääsi erääseen seminaariin, ei luentojen itsensä konkreettista sisältöä. Johtuen myös siitä, että luennoista itsestään ei osoitettu epätieteellisyyksiä löytyneen, Huuhaa-palkinto näyttäytyi dogmaattisena reaktiona vähemmistön kannan esittämisoikeuteen yliopistossa. Jos luennot olivat perustavanlaatuisesti metsässä, miksei näitä perustavanlaatuisia virheitä osoitettu? Esitettiin vain ad hominum-argumentteja luennoitsijoista ja näiden taustoista, sekä stereotypisiä väitteitä ID:stä ylipäätään - kertomatta, mitä kyseessä olleissa luennoissa oli palkitsemisen arvoista.

Anonymous said...

Olen kyllä samaa mieltä, että yliopistossa pitää voida esittää monenlaisia mielipiteitä. En panisi hanttiin vaikka *lukiossa* esitettäisiin monenlaisia mielipiteitä. Piponi kiristää vain yhden asian kohdalla. ID-liikkeen tulisi lakata myymästä metafyysisiä väitteitään tieteellisinä. Rohkenen olettaa, että myös v.2004 luentosarjassa mm. suunnitteluseula esiteltiin tieteellisenä teoriana tai tutkimusmenetelmänä. Silloin pomppas, se yksistään riittää. Kyseinen seula on retorinen, "matematistinen" paluu aikaan ennen luonnonvalinnan ideaa, sillä sen pääfunktio on oikeastaan hämärtää sattuman ja valinnan mekanismi (eli eräänlainen "välttämättömyyden" ja "sattuman" fuusio). Muuta merkitystä seulalla ei ole, eikä sen avulla esitettyä biologista argumenttia pidä tieteellisenä luultavasti yksikään luonnontieteellinen kattojärjestö.

Minusta näyttää siltä, että huuhaa-palkinnosta puhuttaessa keskustelu uhkaa aina eksyä darvinismin kritiikin vaientamiseen ja akateemisen ilmapiirin suvaitsemattomuuteen. Eikö tämä ole ydinongelman kiertämistä, kun suvaitsemattomuuden kohteena on epätieteen markkinoiminen tieteenä? Mikä selvääkin selvemmin alleviivataan v.2004 huuhaa-palkinnon perusteluissa.

Jos Leisola haluaisi käydä maailmankatsomuksellista keskustelua metafyysisellä tasolla, ja käyttää vaikka sitten sitä suunnitteluseulaa persuaasion välineenä, siitä vaan. "Aukkojen Jumala" on kai sinänsä ihan validi metafyysinen näkemys. Monet filosofit ja teologit ovat sitä toki kritisoineet, mutta metafysiikassa miltei kaikki on silti sallittua. Mikäli asia hoidetaan debattimuotoisesti, aina parempi. Samoin lukiossa voitaisiin esim. uskonnonopetuksessa pohtia erilaisten Raamatun tulkintojen yhteensopivuutta tieteellisen maailmankuvan kanssa. Minun puolestani voitaisiin opettaa, että kirjaimellisesti Genesikseen uskovan on "lupa" olla uskomatta luonnontieteiden opetukseen, vaikka kyseisen oppimäärän joutuukin suorittamaan, ja vaika se saattaa sulkea pois tai vaikeuttaa joitakin ammattivaihtoehtoja. Ihminen on oman maailmankuvansa herra.

Tämä optio ei kuitenkaan tunnu riittävän. ID:n on jostain syystä saatava "tieteen" leima jo ennen konkreettisen teorian muotoilua ja ennen ensimmäistäkään tutkimusohjelmaa.